Moonlit River

         แม่น้ำลำคลองทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งที่เกื้อกูลหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งน้ำมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ทำให้แม่น้ำมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่งจนก่อเกิดเป็นประเพณีต่างๆมากมาย หนึ่งในนั้นคือประเพณี ‘ลอยกระทง’ ซึ่งความเป็นมาและจุดประสงค์ของประเพณีนี้ มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ไม่ว่าอย่างไร ผู้คนก็ยังคงหลั่งไหลมารวมตัวกันในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวง ภายใต้แสงจันทร์นวลผ่อง กระทงดอกไม้ถูกพัดพาไปอย่างอ้อยอิ่งบนสายน้ำแห่งชีวิต

 


Sterling silver 925

฿ 799 ฿ 799

Sterling silver 925

฿ 999 ฿ 999

Sterling silver 925

฿ 999 ฿ 999

Sterling silver 925

฿ 1,199 ฿ 1,199

Sterling silver 925

฿ 1,599 ฿ 1,599

Sterling silver 925

฿ 1,199 ฿ 1,199